Zmeny pravidiel 2020 video Referee University

Zmeny pravidiel 2020 video Referee University

Link na video z Referee University ohľadom zmien pravidiel bastkebalu 2020

 

(0 hlasov)