• Oznámenia
  • Posted
  • Čítať 923 krát

Očami rozhodcu 12/23

VS01: EXŽ_2034_SA-TN_231125 – Nešportová chyba
Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno zo 4 kritérií, pričom v tomto prípade sa jedná o kritérium C4:
• Kritérium C4 - Nedovolený kontakt obrancu zozadu alebo zboku na útočníka, ktorý postupuje smerom na súperov kôš a medzi postupujúcim útočníkom a košom nie je
žiadny ďalší obranca a:
a) postupujúci hráč má loptu pod kontrolou
b) postupujúci hráč sa pokúša získať kontrolu nad loptou
c) lopta bola prihraná na postupujúceho hráča.
Toto sa aplikuje, kým útočiaci hráč nezačne pokus o hod na kôš.
V tomto prípade hráčka B24 nedovolene faulom zboku zastavila hráčku A4, ktorá postupovala na súperov kôš a medzi ňou a košom nebola už žiadna brániaca hráčka. Rozhodcovia vyhodnotili situáciu správne ako nešportovú chybu podľa kritéria C4.

Správne rozhodnutie rozhodcov.
 VS02: SBL_1059_LC-IN_231118 – Technická chyba – filmovanie faulu
Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude:
• Nevšímať si upozornenia rozhodcov.
• Nezdvorilo jednať a/alebo komunikovať s rozhodcami, komisárom, rozhodcami pri stolíku, súpermi alebo s osobami, ktorým je dovolené sedieť v území lavičky družstva.
• Hovoriť alebo gestikulovať spôsobom, ktorý je urážlivý alebo poburuje divákov.
• Dráždiť alebo znevažovať súpera,
• Prekážať súperovi v rozhľade mávaním rúk alebo priložením ruky (rúk) do blízkosti jeho očí.
• Nadmerne používať lakte (bez kontaktu).
• Zdržiavať priebeh stretnutia zrážaním lopty po dosiahnutí koša alebo bránením vhadzovaniu lopty zo zázemia alebo zdržiavať vykonanie trestného hodu.
• Filmovať chybu.
• Pevne uchopiť a zavesiť sa plnou váhou na obruč okrem prípadu, keď hráč po zasmečovaní do koša na chvíľu pevne uchopí obruč alebo, podľa rozhodnutia rozhodcu, sa hráč pokúša zabrániť zraneniu seba samého alebo iného hráča.
• Zrážanie hodu na kôš brániacim hráčom pri poslednom alebo jedinom trestnom hode.
Útočiacemu družstvu sa prizná 1 bod a naviac sa udelí brániacemu hráčovi technická chyba.
Hráč B13 strieľal na kôš spoza 3-bodového oblúka. Brániaci A3 vyskočil a snažil sa loptu zablokovať, pričom preletel popri strieľajúcom B13 bez toho, aby spôsobil kontakt. B13 sa následne hodil na palubovku v snahe nafilmovať faul. Rozhodca kvôli svojmu nesprávnemu postaveniu nevidel medzi hráčov a zle vyhodnotil situáciu, odpískal faul pri streľbe. Správne riešenie v tomto prípade malo byť: 3 body dosiahnuté B13 platia a B13 je udelená technická chyba za filmovanie. Trest za TCH je jeden trestný hod pre ktoréhokoľvek hráča družstva A a následne vhadzovanie pre družstvo A po obdržanom koši z hry.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.
 


VS03: SBL_1049_NR-KN_231108 – Nešportová chyba / obyčajná chyba (faul)
Podľa článku 37.1.1 pravidiel basketbalu platí, že nešportová chyba musí spĺňať jedno z nasledujúcich kritérií:
• Kritérium C1 – Fyzický kontakt a nie legitímny pokus hrať loptou v duchu pravidiel.
• Kritérium C2 – Nadmerný, tvrdý a nebezpečný kontakt resp. zákrok.
• Kritérium C3 – Zbytočný kontakt spôsobený obrancom v snahe zastaviť protiútok súpera, keď hráč nemá záujem hrať loptu. Toto pravidlo platí, pokým útočiaci hráč
nezačne streľbu na kôš.
• Kritérium C4 - Nedovolený kontakt obrancu zozadu alebo zboku na útočníka, ktorý
postupuje smerom na súperov kôš a medzi postupujúcim útočníkom a košom nie je žiadny ďalší obranca a:
a) postupujúci hráč má loptu pod kontrolou
b) postupujúci hráč sa pokúša získať kontrolu nad loptou
c) lopta bola prihraná na postupujúceho hráča.
Toto sa aplikuje, kým útočiaci hráč nezačne pokus o hod na kôš.
Brániaci hráč A8 mal záujem zablokovať hráča B22, teda to bol legitímny pokus hrať loptou.
Zároveň nešlo o nadmerný, tvrdý a nebezpečný fyzický kontakt. V tomto prípade nemáme kritérium, ktoré by sme mohli jednoznačne uplatniť. Rozhodcovia situáciu nesprávne
vyhodnotili ako nešportovú chybu. Správnym riešením by v tomto prípade bolo odpískanie normálneho faulu pri streľbe a priznanie 2 trestných hodov pre hráča B22.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.


VS04: EXŽ_2033_PN-YAKE_231126 – Nedovolená clona
Podľa (relevantných častí) článku 33.7 oficiálnych pravidiel basketbalu CLONA je pokusom hráča zabrániť alebo sťažiť dosiahnuť zamýšľané miesto na ihrisku súperovi, ktorý nemá loptu.
K dovolenému cloneniu dochádza vtedy, keď hráč cloniaci súpera:
• V okamihu dotyku nehybne stojí (vo vnútri valca).
• V okamihu dotyku má obidve chodidlá na podlahe.
K nedovolenému cloneniu dochádza vtedy, keď hráč cloniaci súpera:
• Sa v okamihu dotyku pohyboval.
• Pri stavaní clony mimo zorného poľa nehybne stojaceho súpera nedodržal dostatočnú
vzdialenosť a nastal dotyk.
• Nerešpektoval prvky času a vzdialenosti pri clonení súpera v pohybe a nastal
dotyk.
Cloniaca hráčka A12 sa v okamihu kontaktu s brániacou B3 pohybovala a spôsobila kontakt nohou, navyše mimo zorného poľa brániacej B3. V dôsledku tohto kontaktu brániaca B3 stratila rovnováhu a následne vrazila do útočiacej A2. Rozhodcovia nepostrehli kontakt spôsobený cloniacou A12, ale nesprávne odpískali až obranný faul B3 na zakončujúcu A2. Vždy je potrebné potrestať prvý kontakt, ktorý má vplyv na hru. V tomto prípade to mal byť útočný faul A12 – nedovolená clona.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.


VS05: SBL_1053_KN-LC_231111 – Bránenie hodu na kôš
Podľa článku 31.2.4 pravidiel basketbalu platí, že bránenie hodu na kôš nastáva, ak:
• Po pokuse o hod na kôš z hry alebo po poslednom trestnom hode sa hráč dotkne koša alebo
dosky počas toho, ako je lopta v kontakte s obručou.
• Po trestnom hode po ktorom nasleduje ďalší trestný hod (hody) sa hráč dotkne lopty, koša, alebo dosky pokiaľ má lopta stále možnosť spadnúť do koša.
• Hráč prestrčí zospodu ruku cez kôš a dotkne sa lopty.
• Brániaci hráč sa dotkne lopty alebo koša pokiaľ je lopta v koši a tým zabráni tomu, aby lopta prepadla košom.
• Hráč spôsobí vibráciu koša, alebo sa na kôš zavesí spôsobom, ktorý podľa názoru rozhodcu zabránil lopte, aby spadla do koša alebo spôsobil, že spadla do koša.
• Hráč sa zavesí na kôš a hrá s loptou.
Hráč A22 sa pri pokuse zasmečovať doskočenú loptu do koša na okamih zavesil na obruč, potom ako mu lopta vypadla a odrazila sa od dosky a padla do koša až vtedy, keď sa hráč už obruče nedotýkal. Dotyk hráča s obručou žiadnym spôsobom neovplyvnil prepadnutie lopty košom. Nedošlo k priestupku, dovolená hra a kôš platí.

Správne rozhodnutie rozhodcov.


VS06: SBL_1063_IN-SNV_231125 – Situácia vedúca k rozskoku
Podľa článku 12.4 pravidiel basketbalu okrem iného platí, že situácia vedúca k rozskoku nastáva, keď:
• Je odpískaná držaná lopta.
• Lopta sa dostane do zázemia a rozhodcovia sú na pochybách alebo sa nezhodnú, ktorý zo súperov sa lopty dotkol ako posledný.
• Dôjde k priestupku oboch družstiev počas neúspešného posledného trestného hodu
• Živá lopta uviazne na konštrukcii koša s výnimkou:
- medzi trestnými hodmi,
- po poslednom trestnom hode, po ktorom nasleduje vhadzovanie na čiare pre vhadzovanie v prednej časti ihriska.
• Lopta sa stane mŕtvou, keď žiadne z družstiev nemalo kontrolu nad loptou, ani na ňu nemalo právo.
• Po zrušení rovnakých trestov pre obe družstvá, ak nezostanú žiadne iné tresty na vykonanie a žiadne družstvo nemalo loptu pod kontrolou, ani nemalo na loptu právo pred prvou chybou alebo prvým priestupkom.
• Na začiatku všetkých štvrtín okrem prvej a v každom predĺžení.
V tomto prípade došlo na krátky okamih k uviaznutiu lopty medzi obručou a doskou. Hráč B95 však loptu ihneď uvoľnil a následne pokračoval v hre. Aj keď lopta uviazla medzi obručou a doskou len na moment, hra mala byť prerušená a malo sa pokračovať vhadzovaním družstva, ktoré malo nárok na vhadzovanie podľa ukazovateľa striedavého držania lopty (podľa „šípky“) s nastavením hodín hodu na kôš na 24“, resp.14“ sekúnd.

Nesprávne rozhodnutie rozhodcov.


VS07: SBL_1053_KN-LC_231111 – Technická chyba – filmovanie faulu
Podľa článku 36.2.1 oficiálnych pravidiel basketbalu technická chyba hráča je chyba hráča, ktorá nie je spôsobená dotykom, ale správaním, najmä keď hráč bude (okrem iného):
• Nevšímať si upozornenia rozhodcov.
• Nezdvorilo jednať a/alebo komunikovať s rozhodcami, komisárom, rozhodcami pri stolíku, súpermi alebo s osobami, ktorým je dovolené sedieť v území lavičky družstva.
• Hovoriť alebo gestikulovať spôsobom, ktorý je urážlivý alebo poburuje divákov.
• Dráždiť alebo znevažovať súpera,
• Prekážať súperovi v rozhľade mávaním rúk alebo priložením ruky (rúk) do blízkosti jeho očí.
• Nadmerne používať lakte (bez kontaktu).
• Zdržiavať priebeh stretnutia zrážaním lopty po dosiahnutí koša alebo bránením vhadzovaniu lopty zo zázemia alebo zdržiavať vykonanie trestného hodu.
• Filmovať chybu.
• Pevne uchopiť a zavesiť sa plnou váhou na obruč okrem prípadu, keď hráč po zasmečovaní do koša na chvíľu pevne uchopí obruč alebo, podľa rozhodnutia rozhodcu, sa hráč pokúša zabrániť zraneniu seba samého alebo iného hráča.
• Zrážanie hodu na kôš brániacim hráčom pri poslednom alebo jedinom trestnom hode.
Útočiacemu družstvu sa prizná 1 bod a naviac sa udelí brániacemu hráčovi technická chyba.
Hráč B33 po vystrelení lopty na kôš dopadol obidvoma nohami na palubovku, pričom až po dopade sa sám „odhodil“ od rúk brániaceho A13, ktorý stál pri ňom a nezasahoval do priestoru („valca“) strelca. Pád hráča B33 nebol spôsobený hráčom A13. Rozhodcovia sú v takomto prípade oprávnení hráčovi udeliť technickú chybu bez predošlého upozornenia.

Správne rozhodnutie rozhodcov.

Naposledy zmenené piatok, 22 December 2023 15:57
(3 hlasov)