person_outline
search
  • Oznámenia
  • Posted
  • Čítať 453 krát

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020


Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/300920

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020 týkajúceho sa obmedzenia počtu na maximálne 50 prítomných ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020

rozhodla:

a) pre Najvyššie súťaže – Slovenskú basketbalovú liga mužov a  Extraligu žien bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:
– Družstvo A: 18 členná výprava

– Družstvo B: 18 členná výprava
 – Maximálne 14 ďalších ľudí, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubozapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľštatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, (komisár stretnutia- v prípade delegácie), rozhodca, rozhodca, rozhodca.
b) pre ostatné súťaže (najmä mládež) bude od 01.10.2020 do odvolania platiť nasledovný počet prítomných ľudí na zápase:
– Družstvo A: 20 členná výprava

– Družstvo B: 20 členná výprava
– Maximálne 10 ďalších ľudí podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubozapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24´, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, komisár stretnutia, rozhodca, rozhodca, rozhodca.

Odôvodnenie:

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 Opatrenie pod sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým obmedzil počet ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020 na maximálny počet 50.
V prípade, ak družstvá budú mať na zápase prítomnú menej člennú výpravu resp. ak na usporiadanie zápasu budú potrebovať väčší počet ľudí ako je uvedené vo výrokovej vete tohto rozhodnutia, tak zostávajúci počet do maximálneho počtu 50 prítomných ľudí na zápase môže Hlavný usporiadateľ po tom, ako spočíta ľudí obidvoch výprav družstiev a povinne prítomné osoby doplniť divákmi.
Hosťujúce družstvo je povinné minimálne deň pred zápasom nahlásiť počet ľudí jeho výpravy domácemu klubu.
Za dodržanie počtu prítomných ľudí na basketbalovom zápase zodpovedá ,,Hlavný usporiadateľ zápasu”, ktorý bude musieť disponovať okrem zápisu o stretnutí aj zoznamom ďalších ľudí prítomných na zápase pre prípad kontroly zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zoznam ďalších ľudí prítomných na zápase uchová po uskutočnení zápasu usporiadateľský klub.
Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím nariaďujeme aj naďalej dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020
.

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 055/201002

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020

rozhodla:

V prípade, ak na zápasoch Najvyšších súťaží - Slovenskej basketbalovej ligy mužov a Extraligy žien počet osôb vystupujúcich v mene usporiadateľského klubu (športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, zápas sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Odôvodnenie:

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 30.09.2020 Opatrenie pod sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým obmedzil počet ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020 na maximálny počet 50. Opatrením pod sp. zn.: OLP/7694/2020 bolo tiež schválené, že v prípade, ak počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Na zápasoch Najvyšších súťaží - Slovenskej basketbalovej ligy mužov a Extraligy žien môžu byť od 02.10.2020 tiež zúčastnení akreditovaní zástupcovia médií za podmienky, že sa do 6 hodín pred začiatkom zápasu akreditujú u usporiadateľského klubu. Akreditovaní zástupcovia médií vystupujú v mene organizátora a sú povinní dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020. Hlavný usporiadateľ zápasu bude musieť disponovať tiež zoznamom prítomných zástupcov médií na zápase, pre prípad kontroly zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Na základe vyššie uvedených skutočností a  tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v propagácii basketbalu na Slovensku, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
HK SBA – C týmto dopĺňa svoje prvotné rozhodnutie č. 052/200930 zo dňa 30.09.2020 z dôvodu, že po jeho vydaní vyšli najavo nové skutočnosti, ktorými v tom čase nedisponovala v dostatočnom rozsahu.

© Slovakbasket.sk

Naposledy zmenené nedeľa, 04 October 2020 12:08