• Školenia
  • Posted
  • Čítať 6507 krát

Pravidlá pre žiacke kategórie a minibasketbal vrátane 3x3 platné pre sezónu 2017/2018

Pravidlá pre minibasketbal platné pre sezónu 2017/2018


1. Vek
1.1. Do kategórie starších mini U12 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2006 a neskôr. 1.2. Do kategórie mladších mini U11 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2007 a neskôr.
Ďalej budú hráči a hráčky uvádzaní iba v mužskom rode.


2. Výška košov
2.1. V kategórii mladších mini je výška obruče nad podlahou 260 cm. Pre závesné konštrukcie môžu mať dosky rozmer 90 x 120 cm.
2.2. V kategórii starších mini je výška obruče nad podlahou 305 cm.

3. Veľkosť lopty
Lopta musí byť guľatá, veľkosti číslo 5, povrch musí byť z kože alebo syntetického materiálu, obvod musí byť 68 - 73 cm a hmotnosť v rozpätí 450 až 500 g.

4. Hracia doba
4.1. V kategórii mladších mini je hracia doba 4 x 8 minút čistého času. Hrá sa jeden zápas a druhý zápas je 3x3. Pravidlo o 24 sekundách sa neuplatňuje.
4.2. V kategórii starších mini je hracia doba 4 x 8 minút čistého času – dievčatá aj chlapci. Hrajú sa dva zápasy po sebe. Pravidlo o 24 sekundách sa neuplatňuje.
V prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje o 2 minúty toľkokrát, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia.


5. Pravidlo piatich sekúnd
Hráč nemôže ostať dlhšie ako 5 sekúnd v súperovom vymedzenom území, pokiaľ má jeho družstvo loptu pod kontrolou. Porušenie tohto pravidla je priestupkom a lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary.

6. Pravidlo desiatich sekúnd
Ak družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou, neprejde do 10 sekúnd na svoju útočnú polovicu ihriska, považuje sa toto za priestupok. Lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie spoza postrannej čiary.

7. Striedanie
7.1. Každý hráč môže hrať maximálne dve štvrtiny v riadnom hracom čase jedného stretnutia.
7.2. V prvom polčase môže odohrať len jednu zo štvrtín. Ak nezasiahne do hry v prvom polčase vôbec, tak môže hrať v tretej aj štvrtej štvrtine.
7.3. Ak družstvo v priebehu zápasu už nebude mať k dispozícii hráča, ktorý by mohol nahradiť zraneného, diskvalifikovaného alebo povinne striedaného hráča, musí pokračovať v stretnutí so 4, 3, resp. 2 hráčmi.
7.4. V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorýkoľvek člen družstva.
Pravidlá pre mládežnícke kategórie 2017 Strana 2 z 7

8. Osobná obrana
Družstvo minibasketbalu je povinné hrať počas celého stretnutia iba osobnú obranu. Akýkoľvek iný druh obrany je zakázaný!
V prípade pochybnosti o dodržiavaní tohto ustanovenia môže predložiť namietajúca strana dôkazy Hracej komisii SBA (DVD alebo videozáznam). Tento orgán (v spolupráci s Ústredným trénerom a Ústredným trénerom mládeže) posúdi dodržiavanie tohto ustanovenia (podklad materiál SBA - autor p. Bažány) a prípadne vyvodí voči klubu (trénerovi) závery. Z porušenia tohto ustanovenia nemôžu byť vyvodené hracie dôsledky.
8.1. Pravidlo obranných 3 sekúnd
8.1.1. uplatňuje sa, ak je lopta v útočnej časti ihriska družstva, ktoré má loptu pod kontrolou;
8.1.2. od momentu prechodu útočiaceho tímu na útočnú polovicu ihriska nesmie brániaci hráč stáť vo vymedzenom území pod svojim košom sám viac ako tri sekundy, pokiaľ nemá na dosah jednej paže svojho útočníka alebo ak lopta nie je vo vymedzenom území
8.1.3. rozhodca po upozornení osoby zodpovednej za vedenie brániaceho družstva potrestá brániace družstvo tak, že brániacemu tímu, ktorý porušil dané pravidlo, udelí technickú chybu lavičky. Strelca trestného hodu nariadeného za tento priestupok určí tréner družstva a musí to byť hráč, ktorý bol v dobe priestupku na ihrisku
Ohľadom pravidla 3 sekúnd - ide nám o to, aby sme zamedzili upchávaniu vymedzeného územia, ale nechceme, aby dochádzalo k nachytávaniu hráčov, ktorí sa zabudnú. Podobne, ako je tomu pri útočných sekundách, by mal rozhodca hráča napomenúť (von zo šestky, lebo budem pískať).

9. Zákaz používania clôn
V kategórii mini je zakázané akékoľvek používanie clony na hráča s loptou a tiež bez lopty. Taktiež je zakázaná pasívna clona pri útočnej hernej kombinácii podanie z ruky do ruky (hand-off). Porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať ako útočný faul.

10. Zákaz zdvojovania
V kategórii mini je zakázané zdvojovanie hráča s loptou. Rozhodca potrestá brániace družstvo tak, že brániacemu tímu, ktorý porušil dané pravidlo, udelí technickú chybu lavičky. Strelca trestného hodu nariadeného za tento priestupok určí tréner družstva a musí to byť hráč, ktorý bol v dobe priestupku na ihrisku.

11. Pasívna hra
Za pasívnu hru sa považuje, ak útočiaci hráč s loptou bránený hráčom na vzdialenosť jednej paže nemá záujem byť aktívny v hre na kôš. Vtedy rozhodca začne odpočítavať 5 sekúnd a po odpískaní je odobraná útočiacemu družstvu lopta a brániace družstvo vhadzuje loptu zo zázemia. Odpočítavanie sa končí v tom momente, keď hráč prihrá loptu,
Pravidlá pre mládežnícke kategórie 2017 Strana 3 z 7
vystrelí alebo sa snaží o prienikovú hru smerom na kôš. Pravidlo sa uplatňuje len na útočiacej polovici.

12. Ďalšie ustanovenia
12.1. Maximálny počet členov družstva
Na zápise o stretnutí môže byť uvedených maximálne 30 hráčov. Všetci títo hráči môžu nastúpiť v zápase v súlade s ustanoveniami bodu č. 7 týchto pravidiel.
12.2. Minimálny počet členov družstva
12.2.1. Každé družstvo musí mať v zápise o stretnutí uvedených a na zápase prítomných minimálne 10 hráčov.
12.2.2. Ak družstvo nesplní podmienku uvedenú v ustanovení 12.2.1. týchto pravidiel, tak sa zápas uskutoční s menším počtom hráčov, pričom družstvo nemusí dodržať ustanovenia o striedaní hráčov v bode 7. Družstvu s nedostatočným počtom hráčov sa následne udelí kontumačná prehra s výsledkom 0:20, bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky súťaže. Pokuta sa v tomto prípade neudeľuje.
12.3. Kôš zo vzdialenosti väčšej ako 6,75 m
Aj kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej ako 6,75 m má hodnotu 2 bodov.
12.4. Čiara trestného hodu
Čiara trestného hodu je 400 cm od dosky v oboch kategóriách minibasketbalu.
12.5. Zápis o stretnutí: V zápasoch minibasketbalu sa používa "Zápis o stretnutí pre minibasketbal".
12.6. Rozdiel v skóre v stretnutí minibasketbalu
Pri dosiahnutí rozdielu v skóre 50 bodov sa prestane v stretnutí počítať skóre a do zápisu o stretnutí sa zapíše tento stav.
Pri tomto stave je taktiež zakázaná obrana na obrannej polovici útočiaceho družstva. Rozhodca potrestá brániace družstvo tak, že brániacemu tímu, ktorý porušil dané pravidlo, udelí technickú chybu lavičky. Strelca trestného hodu nariadeného za tento priestupok určí tréner družstva a musí to byť hráč, ktorý bol v dobe priestupku na ihrisku.
12.7. Finálový turnaj
Usporiadateľ finálového turnaja bude vyhodnocovať All Stars turnaja A (iba 5 najlepších hráčov turnaja), MVP turnaja a MVP jednotlivých družstiev na základe návrhu trénera príslušného družstva, najlepšieho strelca turnaja a najlepšieho strelca TH (trestných hodov).

Vo všetkých ostatných prípadoch sa Pravidlá minibasketbalu riadia Pravidlami basketbalu FIBA, ktoré sú platné a používané v ostatných súťažiach SBA v príslušnom období.

Pravidlá pre 3x3 minibasketbal platné pre sezónu 2017/2018

1. Úvodné ustanovenie
1.1. Oficiálne pravidlá basketbalu s úpravami pre minibasketbal sú platné pre všetky herné situácie, ktoré nie sú špecifikované v týchto pravidlách.
1.2. Tieto pravidlá platia pre kategóriu mladších mini.

2. Ihrisko
2.1. Hrá sa na polovici basketbalového ihriska.
2.2. Vždy sa hrajú dva (2) zápasy súčasne. Na každej strane ihriska sa hra začína vhadzovaním na čiare trojbodového oblúka, pričom prvé držanie lopty na ľavej strane od stolíka časomeračov má družstvo domácich, na pravej strane družstvo hostí.

3. Zápas, hracia doba, víťaz zápasu
3.1. Zápas sa skladá zo desiatich (10) častí hry a prípadného predĺženia.
3.2 Dĺžka jednej časti hry je päť (5) minút hrubého času. Dĺžka predĺženia je tri (3) minúty hrubého času.
3.3. V prípade zámerného zdržiavania hry (napr. striedanie v posledných sekundách časti hry, alebo predĺženia a pod.), môže rozhodca na konci každej časti hry, alebo predĺženia pridať k riadnemu hraciemu času až 30 sekúnd.
3.4. Každá časť hry má svoj výsledok a na jeho základe víťaz získa dva (2) body, v prípade remízy si obaja súperi pripíšu po jednom (1) bode a porazený tím zostane bez bodového zisku. Konečný výsledok je súčtom bodov získaných na základe výsledkov jednotlivých častí hry (napr. 12:8, 16:4 a pod. – súčet je vždy 20!). Pokiaľ je po desiatich (10) častiach hry nerozhodný stav (10:10), nasleduje predĺženie, ktoré musí určiť víťaza zápasu.
3.5. V zápase nemajú družstvá žiadny oddychový čas.

4. Družstvá, hráči, náhradníci
4.1. Družstvo má desať (10) až tridsať (30) členov družstva. Každý hráč môže hrať maximálne v troch (3) častiach zápasu. Minimum hráčov pre zápas je desať (10). Maximálny počet striedajúcich hráčov jednej časti hry sú dvaja (2). V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorýkoľvek člen družstva.
4.2. Zápas začína s tromi hráčmi na ihrisku.

5. Chyby, trestné hody
5.1. Hráč sa môže dopustiť ľubovoľného počtu osobných a nešportových chýb na ihrisku. Po druhej (2) nešportovej chybe však povinne strieda.
5.2. Družstvo nie je v treste za akýkoľvek počet osobných a nešportových chýb hráčov.
5.3. Jeden (1) trestný hod sa hádže pri osobnej chybe pri streľbe, alebo ako dodatkový hod pri dosiahnutom koši.
Pravidlá pre mládežnícke kategórie 2017 Strana 5 z 7
5.4. Dva (2) trestné hody sa hádžu ako súčasť nešportovej chyby.

6. Hra s loptou.
6.1. Po každom úspešnom koši /za 2 body/, alebo trestnom hode /za 1 bod/ družstvo rozohráva loptu spoza postrannej alebo koncovej čiary. Lopta musí byť vyvezená driblingom alebo prihrávkami za oblúk (6,75 m).
6.2. Po každej neúspešnej streľbe z poľa alebo po poslednom neúspešnom trestnom hode:
- Pokiaľ loptu doskočí útočiace družstvo, môže sa znova pokúsiť o dosiahnutie koša bez návratu za oblúk (6,75 m).
- Pokiaľ loptu doskočí brániace družstvo, musí vrátiť loptu driblingom alebo prihrávkou za oblúk (6,75 m).
6.3. Po zmene držania lopty:
- Pokiaľ dôjde ku zmene držania lopty u družstva vo vnútri územia ohraničeného oblúkom (6,75 m), musí byť lopta vyvezená driblingom alebo prihrávkou za oblúk (6,75 m).
6.4. Nie je stanovený časový limit na vystrelenie lopty na kôš.
6.5. Kôš môže byť uznaný len v prípade, pokiaľ si hráči družstva po zmene držania lopty alebo po koši aspoň raz prihrali.
6.6. Lopta je považovaná za oblúkom (6,75m) v týchto prípadoch:
a) lopta sa dotkla ihriska za čiarou oblúka 6,75 m (nie len čiary 6,75 m)
b) lopta je pod kontrolou hráča za oblúkom 6,75 m (žiadna hráčova noha nie je vo vnútri oblúka, ani sa nedotýka čiary oblúka).
6.7. V prípade situácie rozskoku je lopta priznaná brániacemu družstvu.


Pravidlá pre žiacke kategórie platné pre sezónu 2017/2018


1. Vek
1.1. Do kategórie mladších žiakov (-čok) U13 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2005 a neskôr.
1.2. Do kategórie žiakov (-čok) U14 patria a hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2004 a neskôr.
1.3. Do kategórie starších žiakov (-čok) U15 patria hráči (-ky), narodení (-é) 1.1.2003 a neskôr.
Ďalej budú hráči a hráčky uvádzaní iba v mužskom rode.

2. Veľkosť lopty
2.1. V kategórii mladších žiačok je veľkosť lopty č.5, mladších žiakoch veľkosť lopty č.6.
2.2. V kategóriách žiakov, žiačok a starších žiačok je veľkosť lopty č.6, starších žiakoch je veľkosť lopty č.7.

3. Hracia doba
3.1. V kategórii mladších žiakov a žiačok, v kategórii žiakov a žiačok je hracia doba 4 x 8 minút. Hrajú sa dva zápasy po sebe. V prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje toľkokrát o 3 minúty, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia.
3.2. V kategórii starších žiakov a žiačok je hracia doba 4 x 10 minút. Hrá sa jeden zápas.
V prípade nerozhodného výsledku na konci štvrtej štvrtiny zápasu sa zápas predlžuje toľkokrát o 5 minút, až kým sa nerozhodne o víťazovi stretnutia.

4. Pravidlo 24 sekúnd
4.1. V kategórii mladších žiakov, mladších žiačok, žiakov, žiačok, starších žiakov a žiačok sa pravidlo o 24 sekundách uplatňuje.

5. Striedanie
5.1. Každý hráč môže hrať maximálne tri štvrtiny v riadnom hracom čase jedného stretnutia.
5.2. Ak družstvo v priebehu zápasu už nebude mať k dispozícii hráča, ktorý by mohol nahradiť zraneného, diskvalifikovaného alebo povinne striedaného hráča, musí pokračovať v stretnutí so 4, resp. 3 hráčmi, prípadne 2.
5.3. V prípade predĺženia môže nastúpiť ktorýkoľvek člen družstva.

6. Obrana
6.1. V kategóriách mladších žiakov a žiačok, žiakov a žiačok je povinné hrať počas celého stretnutia iba osobnú obranu. Akýkoľvek iný druh obrany je zakázaný!
V prípade pochybnosti o dodržiavaní tohto ustanovenia môže predložiť namietajúca strana dôkazy Hracej komisii SBA (DVD alebo videozáznam). Tento orgán (v spolupráci s Ústredným trénerom a Ústredným trénerom mládeže) posúdi dodržiavanie tohto ustanovenia (podklad materiál SBA - autor p. Bažány) a prípadne vyvodí voči klubu (trénerovi) závery. Z porušenia tohto ustanovenia nemôžu byť vyvodené hracie dôsledky.
6.2. Pravidlo obranných 3 sekúnd
6.2.1. uplatňuje sa, ak je lopta v útočnej časti ihriska družstva, ktoré má loptu pod kontrolou;
Pravidlá pre mládežnícke kategórie 2017 Strana 7 z 7
6.2.2. od momentu prechodu útočiaceho tímu na útočnú polovicu ihriska nesmie brániaci hráč stáť vo vymedzenom území pod svojim košom sám viac ako tri sekundy, pokiaľ nemá na dosah jednej paže svojho útočníka alebo ak lopta nie je vo vymedzenom území;
6.2.3. rozhodca po upozornení osoby zodpovednej za vedenie brániaceho družstva potrestá brániace družstvo tak, že brániacemu tímu, ktorý porušil dané pravidlo, udelí technickú chybu lavičky. Strelca trestného hodu nariadeného za tento priestupok určí tréner družstva a musí to byť hráč, ktorý bol v dobe priestupku na ihrisku.
Ohľadom pravidla 3 sekúnd - ide nám o to, aby sme zamedzili upchávaniu vymedzeného územia, ale nechceme, aby dochádzalo k nachytávaniu hráčov, ktorí sa zabudnú. Podobne, ako je tomu pri útočných sekundách, by mal rozhodca hráča napomenúť (von z šestky, lebo budem pískať).
6.3. V kategórii starších žiakov a žiačok je povolené hrať aj zónovú obranu. Pravidlo obranných 3 sekúnd sa neuplatňuje.

7. Používanie clôn
7.1. V kategórii mladších žiakov a žiačok je zakázané používanie clony na hráča s loptou a pasívna clona pri útočnej hernej kombinácii podanie z ruky do ruky (hand-off). Porušenie tohto pravidla sa bude posudzovať ako útočný faul.
V kategóriách žiakov, žiačok, starších žiakov a žiačok je už povolené používanie clony na hráča s loptou a tiež bez lopty.

8. Ďalšie ustanovenia
8.1. Maximálny počet členov družstva:
Na zápise o stretnutí môže byť uvedených maximálne 20 hráčov. Všetci títo hráči môžu nastúpiť v zápase v súlade s ustanoveniami bodu č. 5 týchto pravidiel.
8.2. Minimálny počet členov družstva:
8.2.1. každé družstvo musí mať na zápase fyzicky prítomných minimálne 7 hráčov;
8.2.2. ak družstvo nesplní podmienku uvedenú v ustanovení 8.2.1. týchto pravidiel, tak sa zápas neuskutoční, družstvu s nedostatočným počtom hráčov sa následne udelí kontumačná prehra s výsledkom 0:20, bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky súťaže.
8.3. Kôš zo vzdialenosti väčšej ako 6,75 m:
8.3.1. V kategórii mladších žiakov a mladších žiačok aj kôš dosiahnutý zo vzdialenosti 6,75 m má hodnotu 2 bodov.
8.3.2. V kategóriách žiakov a žiačok, starších žiakov a starších žiačok kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej ako 6,75 m má hodnotu 3 bodov.
8.4. Zápis o stretnutí: V zápasoch žiackych kategórií sa používa "Zápis o stretnutí pre minibasketbal".

Vo všetkých ostatných prípadoch sa pravidlá riadia Pravidlami basketbalu FIBA, ktoré sú platné a používané v ostatných súťažiach SBA v príslušnom období.

 

Naposledy zmenené pondelok, 08 January 2018 23:22